Публічна оферта

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ТЕКСТОМ ДАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. ЗАМОВЛЕННЯ ВАМИ ПОСЛУГИ Є ВАШОЮ ЗГОДОЮ З КОЖНИМ ІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

Публічна оферта – Договір про надання юридичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД», що створене та здійснює свою діяльність згідно законодавства України та є платником єдиного податку, код за ЄДРПОУ 36050868, зареєстроване за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, в особі директора СЄДОВА Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту товариства, надалі – «Виконавець», з однієї сторони, пропонує укласти Договір про надання юридичних послуг, надалі за текстом – «Договір», будь-якій особі, яка приймає (акцептує) умови цього Договору у повному обсязі шляхом приєднання до Договору в цілому і без будь-яких застережень, надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись статтями 203, 205, 633, 634, 638-642, 901-907  Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

СТАТТЯ 1

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки із надання юридичних послуг Замовнику та консультаційно-правової допомоги, а саме:

1.1.1. Надання консультацій, рекомендацій та висновків з юридичних питань (усних, в тому числі: у телефонному режимі, або письмових, в тому числі: факсимільним та/або електронним зв’язком) з питань оформлення документів іноземними нотаріусами та іншими уповноваженими особами в країні перебування Замовника, проходження процедур підтвердження дійсності (у разі необхідності) документів для наступного законного використання на території України;

1.1.2. Складання проектів документів правового характеру українською або іноземною мовою, в тому числі заяв та довіреностей, для нотаріального оформлення в країні перебування Замовника;

1.1.3. Надання супутніх послуг з перекладу оформлених документів в країні перебування Замовника, пересилання за дорученням Замовника документів на адресу фізичних та юридичних осіб в Україні.

1.2. Надання на замовлення Замовника послуг, не передбачених цим Договором, їх обсяги та склад узгоджуються Сторонами окремо шляхом укладення окремих правочинів.

СТАТТЯ 2

2.1. Виконавець приступає до надання послуг після прийняття (акцепту) умов цього Договору у повному обсязі шляхом приєднання до Договору в цілому і без будь-яких застережень, але не раніше дати зарахування на банківський рахунок Виконавця авансового платежу в якості оплати послуг за цим Договором, отримання від Замовника запиту на послуги та направлення Замовником інформації та документації, визначеної Виконавцем за підсумками розгляду запиту на послуги.

2.2. Формою надання послуг є: усні та письмові консультації, складання юридичних документів правового характеру, представництво інтересів Замовника перед будь-якими третіми особами.

2.3. Конкретні види послуг за Договором надаються на підставі запиту на послуги, який отримано або поштою, або кур’єром або засобами електронного зв’язку, в тому числі шляхом заповнення форми запиту на послуги, яка доступна в Інтернеті на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням https://legalaidukraine.com/get-free-consultation/ . Запит на послуги є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Виконавець зобов’язується докласти всіх розумних зусиль та вчинити всі можливі та не заборонені законодавством дії з метою якісного та своєчасного виконання запиту на послуги Замовника.

2.5. Виконавець  зобов’язаний своєчасно попереджати Замовника про наявність не залежних від Виконавця обставин, які стали йому відомі та які загрожують інтересам  Замовника.

СТАТТЯ 3

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги відповідно до цього Договору, на високопрофесійному рівні, у мінімально можливий термін, дотримуючись умов конфіденційності та норм ділової етики.

3.2. Виконавець зобов’язується надавати послуги по даному Договору силами співробітників Виконавця з призначенням відповідального виконавця, або, в разі потреби залучати третіх осіб для надання певних або частини послуг.

3.3. Виконавець зобов’язується надіслати Замовнику документ, складений на виконання запиту на послуги в день надходження на банківський рахунок Виконавця коштів, сплачених Замовником на виконання  вимог підпункту 4.3.2. цього Договору.

3.4. Замовник зобов’язується оплачувати послуги Виконавця впродовж 3 календарних днів з дати одержання рахунку-фактури (інвойсу) на адресу електронної пошти Замовника

3.5. Замовник зобов’язується прийняти надані належним чином послуги Виконавця шляхом оплати післяплати, передбаченої підпунктом 4.3.2. цього Договору.

3.6. Замовник бере на себе зобов’язання із забезпечення Виконавця документацією та інформацією, необхідною для надання послуг.

СТАТТЯ 4

4.1. Вартість послуг розраховується Виконавцем з врахуванням складності запиту на послугу, в тому числі поширеності мови, якою належить виконати/оформити документ на виконання запиту на послугу.

4.2. ПДВ на вартість послуг Виконавця не нараховується, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість та є платником спрощеної системи оподаткування 3 групи (5%).

4.3. Оплата послуг Виконавця згідно цього договору здійснюється Замовником і передбачає:

4.3.1. сплату Замовником авансу;

4.3.2. сплату Замовником післяплати.

4.4. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом переказом грошових коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця.

4.5. Усі комісії, в тому числі комісії банків-кореспондентів сплачуються за рахунок Замовника.

4.6. Оплатою післяплати на підставі відповідного рахунку-фактури (інвойсу) Замовник підтверджує прийняття послуг, наданих Виконавцем без складання акту приймання-передачі наданих послуг.

4.7. У випадку наявності у Замовника зауважень щодо обсягу та якості  наданих послуг, Виконавець зобов’язаний продовж 3 (робочих днів) повідомити Замовника про врахування зауважень або надати в той же строк обґрунтування неможливості прийняття згаданих зауважень.

4.8. Виконавець має право відступити на користь третіх осіб право вимоги до Замовника, що виникає з цього договору, без згоди Замовника. При цьому Виконавець зобов’язується письмово повідомити Замовника про відступлення права вимоги на користь третіх осіб не пізніше дня, наступного за днем укладення договору про відступлення права вимоги.

СТАТТЯ 5

5.1.  Замовник та Виконавець домовились про збереження в таємниці від третіх осіб – не сторін цього Договору  інформації (конфіденційність), яка отримана внаслідок надання послуг Виконавцем Замовнику за цим Договором.

5.2. Сторони зобов’язується забезпечувати конфіденційність (збереження в таємниці від третіх осіб – не сторін цієї угоди) інформації, яка стала їм відома протягом надання послуг. Під «забезпеченням конфіденційності отриманої інформації» розуміється зобов’язання Сторони з не вчинення винних дій (винної бездіяльності), що можуть призвести до розголошення конфіденційної інформації, або можуть сприяти її поширенню, а також застосування заходів за розсудом Сторін спрямованих на забезпечення конфіденційності інформації.

5.3. Персональні дані, зазначені в пунктах 8.2., 8.3 цього Договору, є конфіденційною інформацією на умовах аналогічних нотаріальній таємниці.

СТАТТЯ 6

6.1 Виконавець несе відповідальність в разі, якщо вчинені ним дії прямо спричинили шкоду Замовнику. Ця відповідальність визначається розміром прямої заподіяної шкоди.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, що заподіяна Замовнику в результаті  зміни, після прийняття Замовником послуг за цим Договором, чинного законодавства, а також в разі дій державних органів та посадових осіб державних органів (в тому числі видання нормативних актів та актів і розпоряджень не нормативного характеру).

6.3. Коли Замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку Виконавця (пункт 2.5. цього Договору), у 7-ми денний строк не замінить вказівок щодо надання послуг, які загрожують (суперечать) його інтересам, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки виконання Договору.

6.4. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою стороною зобов`язань за цим Договором, зокрема: пожежі, стихійного лиха, або інших обставин непереборної сили, які не залежать від волі сторін, термін виконання зобов`язань подовжується на час, протягом якого будуть діяти такі обставини та їх наслідки.

Якщо такі обставини та їх наслідки будуть діяти протягом строку, який перевищуватиме 2 календарні місяці, порядок виконання робіт за цим Договором узгоджується Сторонами шляхом переговорів.

6.5. Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг (неналежне надання), якщо таке ненадання (неналежне надання) сталося з причини ненадання Замовником відповідних документів та/або інформації або надання ним документації та/або інформації, які містять недостовірні дані.

СТАТТЯ 7

7.1. За порушення умов, передбачених цим Договором, Сторони несуть передбачену законодавством України відповідальність.

7.2. Всі суперечки, які можуть виникнути протягом дії цього Договору та в наслідок його виконання, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

7.3. У випадку не досягнення сторонами згоди по спірним питанням, вирішення спорів  передається на розгляд  до компетентного суду України, з дотриманням правил підсудності, встановлених законодавством України.

7.4. Правовідносини сторін за цим Договором регулюються нормами матеріального права України.

Стаття 8

8.1. Договір, його укладення і виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2. При прийнятті (акцепті) умов цього Договору та приєднання до нього Замовник надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних, що включають в себе ім’я, по батькові, прізвище із записом їх українською мовою і латинськими літерами, дату народження, адресу місця проживання в Україні та в країні перебування, контактний телефон, адресу електронної пошти, відомості про освіту, роботу, дані документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу (серія, номер, ким і коли виданий в), реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні та номер платника податків в країні перебування, дані про майно майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо, які будуть необхідними для виконання запиту на послуги. Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі згоду Замовника на передачу персональних даних співробітникам та підрядникам Виконавця, з якими Виконавцем укладено господарські або цивільно-правові договори та іншим особам, передача персональних даних яким встановлена законом України.

8.3. Прийняттям (акцептом) умов цього Договору та приєднанням до нього Замовник гарантує, що ним отримано згоду на обробку персональних даних третіх осіб, які необхідні для надання послуг, передбачених пунктом 1.1. Договору, в тому числі згоду таких третіх осіб на передачу їхніх персональних даних Виконавцю, його співробітникам та підрядникам.

8.4. Цей Договір, який є публічним договором і є договором приєднання в розумінні статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) Замовником його умов шляхом приєднання Замовника до Договору і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.5. Датою укладення цього Договору, прийняття (акцепту) Замовником умов Договору шляхом приєднання Замовником до нього є дата проведення Замовником платежу, передбачено підпунктом 4.3.1. цього Договору на підставі рахунку-фактури Виконавця.

8.6. З моменту оплати Замовником післяплати на підставі відповідного рахунку-фактури (інвойсу), послуги Виконавця за Договором вважаються наданими в повному обсязі, а договір припиняє свою дію.

Стаття 9

Реквізити Виконавця:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД»

код за ЄДРПОУ: 36050868

Юридична адреса: Україна, 04050, м. Київ,

вул. Мельникова,  12

Електронна пошта: office@legal-opinion.biz

Телефон: + 38 (067) 409-23-43

Реквізити банківського рахунку в гривні:

Найменування організації: ТОВ ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД К

Код отримувача: 36050868

Назва банку: ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA563206490000026004052677509

Валюта: UAH

Реквізити банківського рахунку в доларах США:

Company Name: Legal Opinion LLC

IBAN Code: UA323206490000026007052752238

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”,

1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001 м Київ вул Мельникова б.12

Correspondent banks:

1) Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

2) Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Реквізити банківського рахунку в Євро:

Company Name: Legal Opinion LLC

IBAN Code: UA983206490000026002052726485

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”,

1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001 м Київ вул Мельникова б.12

Correspondent banks:

1) Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

2) Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Директор

_____________________________СЄДОВ І.В.


ukУкраїнська